Kodex a pravidla

Kodex

 1. Nejvyšší autoritou je Guildmaster, ctíme jeho příkazy a prosby.
 2. Hlavním cílem je ochránit Bílý strom.
 3. Ctíme pravidla a zákony světa Morie.
 4. Dodržujeme zásady slušného chování a slušné mluvy.
 5. Mordor je pro nás hlavním nepřítelem.
 6. Nedáváme úmyslně RK, HK a CK, rovněž nezabijem úmyslně při CC, pokud dotyčný nemá určen speciální servis v Black listu.
 7. Nikdy neškodíme Gondoru a úmysleně neublíží žádnému obyvateli hlásícínu se ke straně dobra
 8. Neodmítneme žádost o pomoc v nouzi jakéhokoli obyvatele Gondoru a v případě pomoci členovi guildy jsme povinni vynaložit veškeré dostupné prostředky.
 9. Společným cílem je rozvoj guildy - její pověsti a bohatství.
 10. Ctíme RP chování všech postav ve hře.

Pravidla pro výpravy

 1. Výpravy se domlouvají v guildovním foru či guildovní mapě a mimo adeptů a členů je zakázáno někomu vyzradit jakékoli informace bez svolení ostatních členů. V případě, že je na výpravu někdo další přizván má zakázano informace předávat. Účast někoho dalšího je možná se svolením vedoucího výpravy. Má-li kdokoli proti někomu nějaké připomínky, řeší se tato věc okamžitě jinak hrozí okamžité vyloučení při jakémkoli náznaku nekolegiality.
 2. Každá výprava má svého vůdce, který ji řídí - na začátku se rozdělí úkoly ve skupině zkušení hráči dopředu s kleriky, nováčci, mágové vzadu. Určí se lákač. Lootují výhradně určení hráči, loot do své kapsy není povolen V případě opakování chyb, které ohrožují úspěch výpravy je možné vyloučení z výpravy.
 3. Padlí spolubojovníci jsou oživeni, jakmile to situace dovolí, v případě že lez oživit během boje věnují se tomu předně mágové či nekromanti. Clerici a resseři musejí zůstat na živu za jakoukoli cenu ! Lootnutí spolubojovníka je možné jen na požádání nebo hrozí li ztráta těla - vše se vloží do pojmenovaného vaku a je vráceno po ukončení výpravy.
 4. V případě, že někomu spadne net, čeká se max 10 minut a pak rozhodne vedoucí výpravy o dalším postupu. Je v hodné mít kontakt na mobilní telefon a podat informaci někomu ze členů výpravy jaký je problém a situace.
 5. Poklady otevírá zásadně thief a nikdo jiný nebude poklepávat na truhlu nebo se snažit o jakoukoli jinou činnost s ní spojenou. Poklady se neotevírají chaoticky, vždy musí být všichni připraveni a nejprve vymlácena všechna monstra.
 6. Každý má právo na podíl z lootu. Dělí se po skončení akce, není-li dohodnuto jinak, tak v případě předčasného opuštění nemá postava nárok na loot. Rozdělení lootu je nejlepší dohodnout pře začátkem výpravy. Itemy se dělí podle povolání, ostatní v případě neshody se hází kostkou.
 7. Na výpravě se nebuguje, dodržují se pravidla shardu. V případě vzniku zásadního problému, rozhoduje skupina o vyřešení hlasováním.

Sestaveno na základě Desatera Shadow Foxe a vlastních malých zkušeností. Bude dále upravováno.

Interní pravidla

 1. Každý člen a adept sleduje guildovní forum a přispívá do něj svými názory.
 2. Důvěrné znalosti nám svěřené v guilde sdělujeme dál jen se souhlasem guildy.
 3. Vystupuje aktivně a napomáhá rozvoji guildy.
 4. Platí měsíční příspěvek dle rozhodnutí GM, který slouží k pokrytí nájmu a vytvoření finanční rezervy pro případ nouze (vždy k prvnímu dni v měsíci).
 5. Je-li občanem, musí platit daně.
 6. Přispívá k dobrému ekonomickému stavu guildy podle svých možností, svého povolání a určených pravidel.
 7. Může využívat libovolně guildovní sídlo nebo jeho vybavení vyjma osobních věci ostatních členů. Nesmí použít guildovní majetek ke svému obohacení.
 8. Používáme společnou UOAM a TeamSpeak pro komunikaci při hře.
 9. Na výpravy by měl člen chodit co nejčastěji s členy guildy.
 10. Povinností je nosit na společných akcích guildovní barvy (plášť a robu).
 11. Při neplnění povinností je mu GM přidělen odpovídající trest, nejvyšším trestem je vyloučení z guildy.

Domovní řád

 1. Každý člen i adept má právo využívat guildovní sídlo, tzn. má právo na přístup do domu a na pozemky k němu náležející. Má právo kdykoliv jej navštívit a opustit, smí se zdržet tak dlouho, jak chce.
 2. Přátelé guildy mají volný přístup do domu a na okolní pozemky, nesmějí však využívat jeho bohatství. Je-li požádán členem o opuštění domu, neprodleně tak učiní.
 3. Bezdůvodné odebírání domovních funkcí je nepřípustné. Udělení přístupu do domu by mělo být udíleno obezřetně a jen osobám, kterým je možné důvěřovat. Na práva spolumajitele mají nárok všichni řádní členové guildy. Udělení práva spolumajitele není povoleno ne-členům ani adeptům guildy.
 4. V domě je nutno udržovat pořádek, v žádném případě nelze nechávat volně ložené věci na zemi či nábytku.
 5. V obytných místnostech je zákaz ponechávání volných jezdítek - k tomu využijte stáje.
 6. V žádném případě není přístup s jezdítkem do hlavní reprezentativní místnosti.
Administrace