Novinky

1 2 3
2007-04-17

Nastala chvíle kdy n÷s nadobro opustil naŷ guildmaster Thalion of Grond. Na jeho místo nastupuje Kiberbop, který se zavazuje, ŵe bude plnit vŷechny povinnosti guildmastera jako jeho p?edchůdce.


Kiberbop

2007-04-13

Spuŷt?ní nov?ho webu Patronů. Je to zatím takov÷ beta verze, takŵe bude jeŷt? p÷r zm?n. Do t? doby omluvte obīasnou nestabilitu.


Faster

2007-04-05

Nastal īas abych ŷel o dům d÷l. Nastal īas abych odeŷel z aktivního hraní na Morii, nastal īas abych ukonīil svoji īinnost jako starosta Minas Tirith a jako guildmaster Patronů Bíl?ho stromu. Moje aktivita není takov÷, jaký by m?la být a myslím, ŵe bych m?l odejít s hlavou vztyīenou a na vrcholu sv?ho snaŵení a ne po půl roce neaktivity v zapomn?ní. Moje p?ítelkyn? si zaslouŵí více pozornosti, svatba více aktivity a pr÷ce více snahy. Vŷe dohromady pak více īasu. Prost? je t?eba zaīít ŵít jinak a k tomu je pot?eba īas, který bych v?noval t?eba pr÷v? Morii. Jmenov÷ní īlenů, kter? se uskuteīní dne 15.4.bude pro Thaliona posledním dnem, kdy se projde po Minas Tirith. Stejn? tak pro dalŷí m? postavy. Byl bych r÷d, kdybych mohl p?i jmenov÷ní īlenů souīasn? p?edat funkci nov?mu guildmasterovi. Zkuste o tom p?emýŷlet. Thalion nen÷vratn? zem?e aby se nemohl jiŵ více vr÷tit.


V÷ŷ Thalion

2007-04-04

B?eznový útlum poznamenal i sout?ŵ aktivity.

1. místo Miky souīet bodů 25
2. místo Kiberbop souīet bodů 21
3. místo Serafin a Mirpal souīet bodů 10


Thalion

2007-03-24

Dne 15.4.07 prob?hne u Bíl?ho stromu v citadele Minas Tirith jmenov÷ní Patronů Bíl?ho stromu.


Thalion

2007-03-05

Za īlena p?ijat Boe Ridok. Vítej.


Thalion

2007-03-03

A m÷me zde op?t vyhodnocení sout?ŵe aktivity Patronů. V únoru se jiŵ rozeb?hla sout?ŵ naplno na místa nejlepŷích se prosadili tito.

1. místo Serafin souīet bodů 50
2. místo Belegir souīet bodů 41
3. místo Miky souīet bodů 30
4. místo Simpo souīet bodů 19
5. místo Successor souīet bodů 16


Thalion

2007-02-02

M÷me tu vyhodnocení sout?ŵe aktivity Patronů. Za zkuŷební období leden zde m÷me velmi t?sn? výsledky. První t?i neplatí īlenský poplatek a vŷem blahop?eji. D?kuji i ostatním, kte?í n÷m d?lali dobr? jm?no na výprav÷ch za sl÷vou.

1. místo Successor souīet bodů 45
2. místo Payne souīet bodů 44
3. místo Serafin souīet bodů 37
4. místo MIky souīet bodů 36
5. místo Hallard souīet bodů 31


Thalion

2007-01-25

Za adepta p?ijat Boe Ridok starosta Hobitína.


Thalion

2007-01-15

Za plnohodnotn? īleny p?ijati Simpo, Arandur a Joey. Vítejte a nezklamte.


Thalion

1 2 3
Administrace