Starosta

1
2009-02-25

V Minas Thirit byli pridani strazcni poradku kolem brany a vnitrku mesta.


Limbo Starosta Minas

2008-09-07

Neznamy Bojovnik prochazejici mesty v MinasThirit zanechal financni dar na obranu mesta a opravy po utocich mordorske luzy


Limbo starosta Minas

2007-05-02

Nastala chvíle, kdy musím udelat krok, který nebude pro n?kter? p?íjemný. Spoustu obīanů jsem navrhl na vyhoŷt?ní z m?sta. Důvod tohoto kroku je p?elidn?ný Minas Tirith a neschopnost funkce hlasov÷ní proti p?ijetí nebo proti vyhoŷt?ní obīanů. Budu se snaŵit to d÷t do stavu, kdy bude moŵn? ovl÷dat tyhle funkce tak jak bych si to p?edstavoval. D?kuji za pochopení.


Kiberbop

2006-12-22

V souīasn? dob? je pro m? nejv?tŷím probl?mem ?eŷením nesrovnalostí mezi gondorskými obīany. N÷vrhy na minasský blacklist moŵn÷ mají opodstatn?ní,ale v 80% p?ípadů jsou jen výplodem d?tí, kte?í se buĬ jako newbici chovají opr÷skle, protoŵe pro n? postava nem÷ ŵ÷dnou cenu a nebo naopak namachrovaní výrostci si utvrzují p?evahu levelu 40+ nad mistry v ironu. Jako starosta Minas Tirith a v?rný gondo?an jsem proti vz÷jemn?mu zabíjení gondo?anů. Takŵe ten, kdo zabije bez dostateīn?ho důvodu druh?ho gondo?ana, dostane blacklist m?ho, ale z÷roveň i vaŷeho m?sta. Ob?tem staīí mi doruīit důkaz o jejich smrti a tom, kdo ji způsobil. Jestliŵe pro to nebude mít agresor dostateīn? vysv?tlení vīetn? důkazu, na který se odvol÷v÷, dostane pr÷vem blacklist m?sta. Nezapomeňte na to, ŵe v p?ípad? poruŷení pravidel shardu se můŵete odvolat ke GM týmu. To znamen÷, ŵe v takov?m p?ípad? je lepŷí se zdrŵet p?ípadn? odplaty a vyīkat si na spravedlivý soud.


Thalion of Grond

2006-03-25

Tak jsem posílil obranu vchodu a trŵnice, v??ím, ŵe to oceníte.


Thalion of Grond

2006-03-01

Poīet obīanů naŷeho m?sta se ut?ŷen? rozrůst÷. Je vid?t, ŵe MInas Tirith t÷hne. Není divu, tak p?ekr÷sn? m?sto si zaslouŵí být ŵiv?.


Thalion of Grond

2006-02-12

Staronový starosta se vrací do ú?adu. D?kuji za podporu ve volb÷ch.


Thalion of Grond

1
Administrace